Global Innovation Center, Kyushu University
Kasuga, Fukuoka, Japan
Author
Ago, H.
Kawahara, K.